Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

Všeobecné obchodní podmínky

1.   USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky") obchodní firmy

Provozovatel, prodávající e-shopu
Josef Zahradník se sídlem Žižkova 1151/7, 692 01 Mikulov, IČO:75707438.  Firma je registrovaná u Městského úřadu Mikulov, odbor Obecní živnostenský úřad  (dále společně jen jako „prodávající")  upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího který je provozován na bluembro.cz (dále jen „webové rozhraní obchodu").

Obchodní podmínky dále upravují povinnosti a práva smluvních stran při využívání internetových stránek provozovatele (dále jen „internetová stránka") a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na osoby či subjekty, který má v úmyslu zboží nakoupit od provozovatele, prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

Jiná ustanovení od obchodních podmínek zde zveřejněných je možné sjednat v kupní smlouvě. Jiná ustanovení v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek zde zveřejněných. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny a lze uzavřít jen v českém jazyce. Znění obchodních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na internetových stránkách a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

2.   UŽIVATELSKÝ ÚČET

Kupující může provádět objednávání zboží bez nutnosti registrace nebo objednávání zboží s registrací. V takovém případě je mu na základě údajů poskytnutých při objednání zboží automaticky vytvořen dočasný uživatelský účet nebo uživatelský účet s plným přístupem do uživatelského rozhraní. (dále jen „uživatelský účet bez registrace" nebo „uživatelský účet s registrací").
*    Při objednávání zboží a při registraci na internetové stránce je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat nebo kontaktovat provozovatele o změnách. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou provozovatelem, prodávajícím považovány za správné.

*    Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že provozovatel, prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
*   Pro nakupujícího který nakupuje s účtem bez registrace je následný přístup k uživatelskému účtu zakázán i včetně možných výhod které z toho plynou.
*    Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
*    Provozovatel, prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

*    Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu systému, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.   OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

*    Internetové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného provozovatelem, prodávajícím k prodeji. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Tímto ustanovením není omezena možnost provozovatele, prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné v internetovém obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

*    Internetový obchod obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené v internetovém obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci České republiky. Doručování zboží do jiných států v EVROPSKÉ UNII se stanovuje dodatečně na základě doručovací adresy a cen dopravců.

*    Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář, zvolí si druh dopravy a způsob platby v internetovém obchodě. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

- údaje pro doručení zboží
- fakturační údaje
- objednávaném zboží
- způsobu úhrady kupní ceny zboží
- údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží
- informace o nákladech spojených s dodáním zboží

Před zasláním objednávky provozovateli, prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky . Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na potvrzovací tlačítko pro odeslání objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Provozovatel, prodávající po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího kterou uvedl při zadávání údajů o kupujícím (dále jen „elektronická adresa kupujícího").

*    Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

*    Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení o přijetí objednávky (akceptací), jež je provozovatelem, prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

*    Kupující může objednávat zboží z nabídky provozovatele, prodávajícího telefonicky, emailem nebo prostřednictvím internetového obchodu.

*    Objednávka se považuje za vyřízenou momentem převzetí zboží kupujícím v místě k tomu určeném nebo prostřednictvím 3. osoby (přepravce).

*    Kupující může objednávku upravit či stornovat kdykoliv až do momentu jejího odeslání (o odeslání je kupující obeznámen e-mailem nebo SMS).

*    Provozovatel, prodávající má právo objednávku stornovat a odstoupit tak od kupní smlouvy kdykoliv z důvodu:

-  zboží již není možné pro kupujícího obstarat z důvodu ukončení výroby či dodávek,
-  výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží,
-  byla chybně stanovena cena zboží,
-  bez udání důvodu.

4.   UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

*    Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

*    Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

*    Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

*    Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

5.   CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

*    Ceny uváděné v internetovém obchodě se mohou průběžně měnit. Cena zboží zůstává v platnosti do doby její změny v internetovém obchodě. Pro objednávku je platná cena zboží uvedená v okamžiku odeslání objednávky (dále jen „cena zboží").

*    Provozovatel, prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny zboží bez výslovného upozornění kupujícího. Změna ceny zboží v internetovém obchodě nemá vliv na celkovou hodnotu již přijaté objednávky kupujícího.

*    Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
-  v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
-  bezhotovostně převodem na účet prodávajícího;
-  platba v hotovosti při převzetí zboží v místě určeném kupujícím;

*    Není-li uvedeno výslovně jinak, společně s cenou zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se cena zboží navýšená o případné náklady spojené s dodáním zboží či službami (dále jen „kupní cena").

*    V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.
*    V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. Zboží je prodávajícím zajišťováno a rezervováno až okamžikem připsání kupní ceny na účet prodávajícího, v případě, že kupující nezašle potvrzení o převodu peněz.

*    V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

*    Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

*    Případné slevy z ceny zboží poskytnuté provozovatelem, prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

*    Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a dodá kupujícímu společně se zbožím.

 

5a.   EXPRES VYŘÍZENÍ OBJEDNÁVKY

*    Expresní vyřízení objednávky je příplatek dle druhu expresního vyřízení, který nakupující může zvolit pro vyřízení své objednávky. Expresní příplatek je automaticky přičten k ceně zboží při nákupu nebo až po přijetí objednávky prodávajícím dle charakteru expresního příplatku. Automaticky a pokud je uvedena možnost expresní vyřízení objednávky je nastaveno vyřízení objednávky do deseti (14) dnů bez poplatku. Nakupující má možnost výběru expresního vyřízení objednávky do 48 hod. nebo do 4 dnů. Hodnota příplatku je zobrazena i včetně volby na detailu zboží kde nakupující může expresní vyřízení zboží zvolit. Při objednávce e-mailem nebo telefonickou cestou je zákazník vždy obeznámen v jakém cenovém rozmezí se příplatky pohybují. Za přednostní vyřízení je účtován jednorázový poplatek za každé zboží v objednávce.

6.   PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

*    Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

*    Prodávající si vyhrazuje možnost změny způsobu doručení, zejména v závislosti na charakteru kupujícím objednaného zboží a omezením jednotlivých přepravních společností.

*    Aktuální možnosti způsobu dodání zboží jsou zveřejněny v internetovém obchodě vždy při objednávání zboží.

*    Aktuální náklady na dodání (poštovné) zboží a možnosti způsobu platby mohou být uvedeny v ceníku přepravy, který má informační charakter a liší se v závislosti na zvoleném způsobu přepravy a formě platby či služeb s tím spojených při objednávání zboží. Nebo je doprava vyšíslena v části doprava při objednávání zboží a služeb.

Konečné vyčíslení ceny dopravy je zobrazeno v konečném přehledu objednávky. Cena dopravy se stanovuje dle obsahu objednávky a místa doručení.

7. VÝMĚNA ZBOŽÍ

*    Prodávající nenabízí žádnou možnost výměny zboží za jiný model zboží.

8.   ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

*    Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník"), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

*  Nejedná-li se o případ uvedený v čl. "7 a" či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být provozovateli, prodávajícímu prokazatelně doručeno nejpozději do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Zboží musí být doručeno provozovateli, prodávajícímu nejpozději do 5 dní od obdržení odstoupení.

*   Vracené zboží musí splňovat následující podmínky:

-  zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání či opotřebení,
-  s veškerým příslušenstvím (tedy včetně návodů, záručních listů atd.),
-  pokud možno v původním obalu.

V případě odstoupení od smlouvy dle čl. "7 b" obchodních podmínek a splnění výše uvedených podmínek vrácení zboží se kupní smlouva od počátku ruší.

*    Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. "7 c" obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

*    V případě odstoupení od smlouvy dle čl. "7 b" obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu nejpozději do čtrnácti (14) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. "7 d" obchodních podmínek, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. V případě požadavku na vrácení složenkou souhlasí kupující s odečtením paušálního poplatku za zaslání složenky (odběratel obdrží o 90 Kč méně). Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.

*    Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká provozovateli, prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je provozovatel, prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

*    Zboží zasílejte v původním obalu zabalené tak, aby při jeho přepravě nedošlo k poškození či znehodnocení samotného zboží a jeho obalu (zejména aby nedošlo k jeho popsání, polepení či mechanickému poškození přepravcem). Ideálně zboží zabalte do krabice, nejlépe do té, ve které zboží přišlo.

*    Doporučujeme v případě odstoupení od smlouvy užít k tomu určený formulář (Formulář k odsoupení od kupní smlouvy). V tomto formuláři jsou také uvedeny veškeré bližší informace o postupu. Zboží doporučujeme zaslat pojištěné a doporučeně (doporučeně neznamená na dobírku!). Zboží zaslané na dobírku nebude provozovatel, prodávající přebírat a bude vráceno odesilateli.

*    Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy ke stažení (s návodem jak postupovat při vracení zboží)

Každá potvrzená objednávka je ze strany zákazníka závazná dle našich obchodních podmínek (Obch. Zák. §544-545, zákon č. 40/1964 Sb). V případě, že si zákazník z nějakého důvodu zásilku nevyzvedne, může do sedmi (7) dnů zažádat o opětovné zaslání, po předchozí úhradě celkové ceny zásilky (bez navýšení) na účet dodavatele s tím, že v této lhůtě musí dodavatele zažádat e-mailem. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta a ani v další lhůtě zažádáno o její zaslání (viz. výše), nebo bude vrácena z důvodů, které zavinil zákazník, může být v každém případě požadováno uhrazení vzniklých nákladů - manipulační poplatek (smluvní pokuta) ve výši 10% z ceny zásilky minimálně však  350,- Kč s DPH. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky, budou postoupeny firmě k vymáhání, včetně všech nákladů s tím spojených a úroků z prodlení ve výši 0,05 % za každý den. Jako dlužníka vás také můžeme nechat zapsat do Centrálního registru dlužníků.

9.   ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

*    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).

*    Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

*    V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

*    Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

*    Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny.

*    V případě, že k dodanému zboží nebyl dodán záruční list od výrobce, za záruční list se považuje prodávajícím vystavený a dodaný daňový doklad. Daňový doklad a případný záruční list se přikládá při uplatnění reklamace.

*    Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s "Reklamačním řádem" internetového obchodu bluembro.cz, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek, a právním řádem platným v ČR.

-    Reklamační řád, Reklamační formulář

10.   VÝHRADA VLASTNICTVÍ

*    Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Až do úplného zaplacení kupní ceny zboží zůstává zboží ve vlastnictví prodávajícího.

*    Kupující se zavazuje do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny tohoto zboží neučinit jakýkoliv právní úkon směřující k nabytí vlastnického práva k předmětu objednávky. V případě porušení tohoto ustanovení je kupující povinen na základě písemné výzvy uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši neuhrazené části kupní ceny dodaného zboží. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody v celém rozsahu.

11.  DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN


*    Kupující bere na vědomí, že zboží je chráněno autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit vytvářet jakékoliv kopie zboží za účelem výroby a prodeje.

*    Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně všech textů, fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

*    Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s  jeho určením.

*    Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.

*    Kupující bere na vědomí, že provozovatel, prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

*    Provozovatel si vyhrazuje právo, pokud není v poznámce objednávky uvedeno jinak, vyřídit objednávku nekompletní, pokud součet hodnoty dostupných položek objednávky je větší nebo roven 50% hodnoty objednávky bez poštovného.

*    Provozovatel si vyhrazuje právo bez upozornění měnit obsah, technické specifikace produktů a jejich ceny.

*    Obrázky mají pouze informativní charakter, zboží se může ve skutečnosti lišit.

12.  OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

*    Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

*    Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje").

*    Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů provozovatelem, prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací o nabídkách zboží a služeb provozovatelem, prodávajícím.

*    Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené v internetovém obchodě) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

*    Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje provozovatelem, prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

*    Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

*    Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k  prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu provozovatele, prodávajícího.

*    V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

-  požádat provozovatele, prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
-  požadovat, aby provozovatel, prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

*    Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Provozovatel, prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

*    Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem provozovatele, prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího, telefonní číslo, zaslat na doručovací adresu zákazníka.

*    Kupující má před odesláním objednávky možnost vyjádřit souhlas/nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

*    Nedílnou součástí Obchodních podmínek je Reklamační řád prodávajícího (Plné znění reklamačního řádu).

*    Provozovatel, prodávající má právo odmítnout zásilky zaslané na dobírku.

*    Zboží, které bude doručeno na adresu provozovatele, prodávajícího bez vysvětlení, bude skladováno po dobu sedm (7) dní a pokud o něj odesilatel neprojeví zájem bude objednávka po uplynutí zlikvidována.

*    Provozovatel, prodávající neodpovídá za případnou škodu vzniklou užitím uveřejněného obsahu.

*    Veškerý obsah na internetovém obchodě provozovatele, prodávajícího je chráněn autorským zákonem.

*    Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

*    Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

*    Provozovatel, prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování.

*    Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
*    Provozovatel, prodávající je oprávněn změnit Obchodní podmínky. Provozovatel, prodávající je povinen zveřejnit  jejich nové znění.

Bonusové body
Momentálně nemáte v košíku žádné bonusové body.
Rychlý kontakt

GARDENER group
Josef Zahradník

Žižkova 7
692 01 Mikulov
IČO: 75707438

Objednávky
Po-Pá
10:00-17:00 hod.

MOB (+420)739671817


Kdo je online?
Právě zde je 1 návštěvník online.
Vyšívané ozdoby, dekorace a dárky od BLUEmbro